Strona gwnaZakres merytorycznyKomunikaty
pitek 26 maja 2017r.

Komunikaty

Opracowanie instrumentw do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej - zaproszenie dla pracownikw poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziau w dwudniowym szkoleniu dotyczcym wykorzystania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-spoecznego TROS-KA oraz standardw funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

 

Ogoszenie

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Orodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziau w dwudniowym szkoleniu dotyczcym wykorzystania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-spoecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia organizowane s w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Orodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dziaanie: 2.10 Wysoka jako systemu owiaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem szkole jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania w pracy diagnostycznej zestawu narzdzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-spoecznego (TROS-KA) oraz zastosowania  standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Tematyka szkole bdzie obejmowaa m.in. takie zagadnienia jak:

·         Stosowanie modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-spoecznego TROS-KA.

·         Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz moliwoci psychofizycznych z uwzgldnieniem zaoe diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Midzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepenosprawnoci i Zdrowia (ICF).

·         Opracowywanie dokumentacji zwizanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii
i orzecze zawierajcych wskazania do pracy nauczycieli, specjalistów z dzieckiem.

·         Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

·         Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie.

Udzia w szkoleniu jak i wszelkie materiay merytoryczne bd bezpatne.

Uczestnicy szkole bd zobowizani do udziau w dziaaniach pilotaowych prowadzonych w okresie od padziernika 2017 r. do lutego 2018 r. zwizanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

Stosowanie modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych dotyczy take koniecznoci przeprowadzenia bada diagnostycznych z wykorzystaniem ww. zestawu narzdzi diagnostycznych do diagnozy minimum 25% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objtymi badaniami
w danej poradni. Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych obejmuje dziaania dotyczce stosowania opisanych standardów w codziennej pracy. Szczegóowe informacje na ten temat zostan przekazane na szkoleniu. Po zakoczeniu pilotau uczestnicy zostan poproszeni o przekazanie Koordynatorom prowadzcym konsultacje wniosków z realizacji dziaa oraz rekomendacji do zmian w przepisach prawa.

Szkolenia realizowane bd w kadym województwie, w miastach bdcych siedzib powiatu w okresie od padziernika do listopada 2017r. Szczegóowe terminy szkole oraz miejsca zostan wskazane najpóniej we wrzeniu 2017 r.

W czasie szkole prowadzonych przez koordynatorów Orodek Rozwoju Edukacji zapewni dla uczestników szkolenia catering.

Osoby zainteresowane udziaem proszone s o wypenienie i  przesanie zaczonego formularza zgoszeniowego – zacznik nr 1.

Kryteria rekrutacji:

·         aktualne zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

·         kolejno zgosze,

·         maksymalnie 100 osób z danego województwa.

Organizator nie pokrywa kosztów podróy.

Formularz zgoszeniowy prosimy przesya na adres e-mail: projekt_ore@poczta.kuratorium.katowice.pl do dnia 26 maja 2017 r.

Osoba do kontaktu: Pani Magorzata Talarczyk tel. 32/606-30-41

 

UWAGA WANE!

Warunkiem udziau w szkoleniu jest pobranie, wydrukowanie, wypenienie, podpisanie i odesanie najpóniej do koca lipca 2017 r. owiadczenia uczestnika projektu na adres korespondencyjny ORE – ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „ZDPP owiadczenie”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem moliwoci udziau w szkoleniu.

Do pobrania:

1.       Formularz zgoszeniowy – zacznik nr 10

2.       Owiadczenie uczestnika projektu – zacznik nr 11

 

 

 

Dodany: 2017-05-13 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-19
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Agata Siewierz