Strona gwnaZakres merytorycznyKomunikaty
pitek 26 maja 2017r.

Komunikaty

Opracowanie instrumentw do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej - rekrutacja na stanowiska koordynatorw ds. wdraania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych oraz standardw funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Ogoszenie

Orodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostan przygotowani do penienia roli koordynatorów ds. wdraania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego
przez Orodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dziaanie: 2.10 Wysoka jako systemu owiaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Seminaria przygotowujce koordynatorów bd zorganizowane przez Orodek Rozwoju Edukacji, publiczn placówk doskonalenia nauczycieli o zasigu ogólnokrajowym prowadzon przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbd si w okresie od czerwca do lipca 2017 r.

Koordynatorzy otrzymaj pakiet materiaów merytorycznych do prowadzenia szkole
dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udzia w seminarium i materiay bd bezpatne. Koordynatorzy bd take mieli moliwo konsultowania si z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakada si, e osoby, penice funkcj koordynatora ds. wdraania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych bd
w duszej perspektywie wspópracoway z ORE w zakresie wdraanych pilotaowo zmian zwizanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Orodek Rozwoju Edukacji podpisze z kadym z koordynatorów Porozumienie regulujce
t wspóprac. Wspópraca bdzie obejmowaa nieodpatne dziaania na rzecz Orodka Rozwoju Edukacji w zakresie pilotaowym ww. wdraanych rozwiza.

Praca koordynatorów bdzie stanowia istotny wkad merytoryczny do dziaa pilotaowych weryfikujcych modelowe rozwizania w zakresie wdraania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzgldniajcych zaoenia diagnozy funkcjonalnej.

 

Osoby zainteresowane stanowiskiem koordynatora ds. wdraania modelowego zestawu narzdzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych proszone s o dokadne zapoznanie si z zaczonym materiaem i dostarczenie kompletu dokumentów osobicie do Kuratorium Owiaty w Katowicach, ul. Powstaców 41a, 40-024 Katowice (kancelaria pokój 6.10)  lub za porednictwem poczty w terminie do dnia 26 maja 2017 r. z dopiskiem na kopercie: Zgoszenie-koordynator.

Dokumenty uwaa si za dostarczone w terminie, jeeli wpyny do Kuratorium Owiaty w Katowicach do dnia 26 maja 2017 r.

Osoba do kontaktu:

Pani Magorzata Talarczyk tel. 32/606-30-41

 

 

Ogoszenie Orodka Rozwoju Edukacji

Wymagania wobec kandydatów na Koordynatorów

Formularz zgoszeniowy

Deklaracja wspópracy

Karta oceny

Owiadczenie

 

 

 

Dodany: 2017-05-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-16
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Agata Siewierz