Strona gwnaZakres merytorycznyKomunikaty
pitek 26 maja 2017r.

Komunikaty

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego


Zmiany w polskich szkoach stay si faktem. Przygotowana reforma owiaty jest obecnie wdraana. Istotne zatem jest skupienie si na podejmowanych w zwizku z reform dziaaniach, aby suyy one przede wszystkim dobru dzieci. Minister Edukacji Narodowej nie jest stron sporu wszcztego przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego z dyrektorami szkó, przedszkoli, placówek owiatowych i dlatego nie komentuje akcji protestacyjnej podejmowanej przez Zwizek.

Trybuna Konstytucyjny w orzeczeniu z 1997 roku uzna, e organy administracji publicznej nie mog by stron sporów zbiorowych dotyczcych pracowników zatrudnionych w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej.

Dla Ministra Edukacji Narodowej kluczowe s konkretne dziaania, które posu uczniom i nauczycielom, a dziki nim poprawi si jako edukacji. Realizujemy je konsekwentnie wedug ustalonego harmonogramu.

Z inicjatywy minister edukacji pod koniec listopada 2016 r. powoany zosta Zespó do spraw statusu zawodowego pracowników owiaty, w skad którego wchodz wszystkie reprezentatywne nauczycielskie zwizki zawodowe, organizacje jednostek samorzdu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzcych szkoy i placówki owiatowe. Zespó pracuje nad rozwizaniami dotyczcymi awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli i ich wynagrodze. W kwietniu, zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami, pokaemy harmonogram podwyek dla nauczycieli. Dodatkowo w tym roku, po raz pierwszy od 2012 roku zagwarantowalimy waloryzacj pensji nauczycieli i zapewnilimy jej finansowanie w kwocie 418 mln z.

W zwizku z wprowadzan reform nie bdzie zwolnie nauczycieli. Nauczyciele szkó starego systemu, z mocy prawa, stan si nauczycielami szkó nowego systemu (np. szecioletniej szkoy podstawowej stan si nauczycielami omioletniej szkoy podstawowej, trzyletniego liceum ogólnoksztaccego stan si nauczycielami czteroletniego liceum ogólnoksztaccego, czteroletniego technikum stan si nauczycielami picioletniego technikum). W przepisach zostay wprowadzone take mechanizmy umoliwiajce pynne przechodzenie nauczycieli ze szkó starego systemu do szkó nowego systemu bez koniecznoci rozwizywania i ponownego zawierania umów. Pojawi si w szkoach okoo 5 tys. dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Wprowadzane obecnie zmiany maj na celu m.in. przeciwdziaanie zjawiskom wynikajcym z niu demograficznego, wskutek którego w ostatnich latach prac stracio ponad 45 tys. nauczycieli. Reforma edukacji pozwoli na zatrzymanie tej tendencji. Wedug szacunków w latach 2017-2019 w szkoach podstawowych bdzie ok. 5,2 tys. oddziaów klas VII i VIII wicej ni byoby oddziaów klas I i II gimnazjum, co przekada si na miejsca pracy dla nauczycieli. Powstanie okoo 5 tys. dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Do koca czerwca zaprezentujemy krajowy system doskonalenia zawodowego nauczycieli, nad którym pracuje zespó, którego czonkami s eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, pracownicy Orodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Prace zostan wzmocnione przez przedstawicieli uczelni pedagogicznych.

Zapewniamy rodziców, i dyrektorzy przedszkoli, szkó i placówek maj obowizek prawny zapewni uczniom opiek i bezpieczestwo w szkoach. Wszystkich rodziców przepraszamy, cho podkrelamy, e nie jestemy stron sporu. W razie wtpliwoci i niepokojów prosimy o kontakt z waciwym kuratorem owiaty, który bezporednio sprawuje nadzór pedagogiczny na szkoami.

Szkoa ma by miejscem bezpiecznym, spokojnym i dajcym gwarancj edukacji uczniom.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

[ródo informacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej]

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-03-30
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Wiesawa Gala