Strona gwnaZakres merytorycznyREFORMA E ...
wtorek 23 maja 2017r.

REFORMA EDUKACJI

Ustawy: Prawo owiatowe i Przepisy wprowadzajce ustaw - Prawo owiatowe opublikowane


11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostay opublikowane ustawy z 14 grudnia 2016r.: Prawo owiatowe (poz. 59) oraz Przepisy wprowadzajce ustaw – Prawo wiatowe (poz. 60). Niektóre  przepisy wchodz w ycie 15 stycznia 2017, kolejne – 26 stycznia 2017, 1 lutego 2017, 15 lutego 2017, 1 marca 2017, 1 kwietnia 2017, 1 wrzenia 2017, 1 stycznia 2022 r. Opublikowanie ustaw rozpoczyna kolejny etap wdraania reformy edukacji. Do 31 marca 2017 r. samorzdy podejm uchway o dostosowaniu sieci szkó do nowego ustroju szkolnego. Wczeniej projekty uchwa zostan przedstawione kuratorowi owiaty do zaopiniowania. Opinia kuratora jest wica. 
Podejmujc uchwa, organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego dy do tego, aby omioletnie szkoy podstawowe byy szkoami:
1) o penej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonujcymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-01-12 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-09
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Anna Kij