Strona gwnaOrganizacja urzduPrzyjmowanie i zaatwianie sprawkarty informacyjne o sposobie ...
wtorek 23 maja 2017r.

karty informacyjne o sposobie zaatwiania spraw - BIP

  • Karta nr 1

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawc wypoczynku

Zacznik nr 1: Wzór wniosku


Zacznik nr 2: Harmonogram zaj


Zacznik nr 3: Podsumowanie kursu

Zacznik nr 4: Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu na kierownika wypoczynku

Zacznik nr 5: Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu na wychowawc wypoczynku


Zacznik nr 6: Program kursu na kierownika wypoczynku

Zalacznik nr 7: Program kursu na wychowawce wypoczynku

  • Karta nr 3

Uznanie wyksztacenia uzyskanego za granic

Udzia w Seminariach Rady Europy.

  • Karta nr 28

Udzia w programie Erasmus+ Sektor edukacja szkolna

Zacznik nr 1 

Zacznik nr 2

Zacznik nr 1

Zacznik nr 2 

Zacznik nr 3

 

  • Karta nr 46

Wskazanie przez lskiego Kuratora Owiaty poradni jako placówki, w której dziaa bdzie zespó wydajcy orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i sabowidzcych, niesyszcych i sabosyszcych oraz dzieci z autyzmem. 

Informacja dotyczca nadawania tytuu honorowego profesora owiaty

  • Karta nr 52

Wydanie opinii w sprawie projektu dostosowania sieci szkó do nowego ustroju szkolnego

Zacznik nr 1

Zacznik nr 2

Zacznik nr 3

Zacznik nr 4

 

  • Karta nr 53

Wydanie opinii kuratora owiaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej w zw. z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji szkó niepublicznych

 

  • Karta nr 54

Nagrody lskiego Kuratora Owiaty

Zacznik nr 1

 

  • Karta nr 55

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Zacznik nr 1

 

  • Karta nr 56

Ordery i odznaczenia pastwowe

Zapytanie o osobie

Wniosek o medal za dugoletni sub

Wniosek o order

 

 
Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: M.Rygalik
Data publikacji : 2009-11-19
Osoba modyfikujca informacj : M.Rygalik
Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-22