kontrola

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2016/2017 »

 
 

 

Rok szkolny 2015/2016 »

Rok szkolny 2014/2015 »

Arkusz kontroli zgodnoci wydawania przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzecze o potrzebie ksztacenia specjalnego z obowizujcymi przepisami prawa

Arkusz kontroli zgodnoci realizacji obowizkowych zaj edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania

Arkusz kontroli zgodnoci organizacji zaj rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zaj oraz ich zgodnoci
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie ksztacenia specjalnego wydanym z uwagi na niepenosprawno,
w publicznych przedszkolach ogólnodostpnych, z oddziaami ogólnodostpnymi lub/i integracyjnymi

 
 

 

Rok szkolny 2013/2014 »

Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci organizacji zaj dodatkowych w oddziaach przedszkolnych w publicznym przedszkolu

Arkusz kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczestwa uczniom w czasie pobytu w szkole

Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci ksztacenia w szkoach prowadzcych ksztacenie zawodowe z klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego

Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum

Arkusz kontroli w zakresie wyboru podrczników przez nauczycieli publicznych gimnazjów, ustalenia zestawu podrczników i dziaa organizacyjnych dyrektorów tych gimnazjów umoliwiajcych obrót uywanymi podrcznikami na terenie szkoy

Arkusz kontroli w zakresie wyboru podrczników przez nauczycieli publicznychszkó podstawowych, ustalenia zestawu podrczników i dziaa organizacyjnych dyrektorów tych szkó umoliwiajcych obrót uywanymi podrcznikami na terenie szkoy

Arkusz kontroli zgodnoci realizacji obowizkowych zaj edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania         

Arkusz kontroli  zgodnoci realizacji obowizkowych zaj edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoy podstawowej z ramowym planem nauczania.

Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci z przepisami prawa organizacji ksztacenia uczniów niepenosprawnych w
publicznych przedszkolach i szkoach ogólnodostpnych, w publicznych przedszkolach i szkoach ogólnodostpnych z
oddziaami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkoach integracyjnych

Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci z przepisami prawa organizacji pracy wietlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej

Arkusz kontroli realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zada polegajcych na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikajcym z kierunków polityki owiatowej pastwa, ustalanych przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty

 

Rok szkolny 2012/2013 »

 

Arkusz kontroli prawidowoci organizacji dziaania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zada oraz zgodnoci zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

Arkusz kontroli w zakresie organizowania i realizowania zaj rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkoach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i orodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci organizacji oddziau przedszkolnego


Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci organizacji zaj edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnoksztaccych i technikach

Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoy podstawowej speniania przez dzieci picioletnie i szecioletnie rocznego obowizkowego przygotowania przedszkolnego

Arkusz kontroli w zakresie speniania warunków okrelonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty przez niepubliczn szko podstawow o uprawnieniach szkoy publicznej

Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci organizacji zaj edukacyjnych z jzyków obcych nowoytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach

Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci z przepisami prawa organizacji pracy wietlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej

Arkusz kontroli w zakresie przestrzegania przez dyrektora szkoy przepisów dotyczcych obowizku szkolnego


Arkusz kontroli w zakresie organizacji zaj rewalidacyjnych w szkole ogólnodostpnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zaj oraz ich zgodnoci z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie ksztacenia specjalnego wydanego z uwagi na niepenosprawno

 

 

Rok szkolny 2011/2012 »

1) Arkusz kontroli w zakresie wyboru podrczników

2) Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci z przepisami prawa  przeprowadzania egzaminów poprawkowych

3) Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci wykonywania przez dyrektorów publicznych szkó i placówek planowych zada w zakresie nadzoru pedagogicznego

4) Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci organizacji zaj z wychowania fizycznego realizowanych w formie zaj klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkoach podstawowych, gimnazjach i szkoach ponadgimnazjalnych oraz podziau na grupy dla dziewczt i chopców w szkoach ponadgimnazjalnych

5) Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla modziey

6) Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci z przepisami prawa organizacji i sposobu dziaania innej formy wychowania przedszkolnego

7) Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoy podstawowej speniania przez dzieci picioletnie i szecioletnie rocznego obowizkowego przygotowania przedszkolnego

8) Arkusz kontroli prawidowoci  klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania suchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole  ponadgimnazjalnej dla dorosych

9) Arkusz kontroli zgodnoci organizacji ksztacenia uczniów z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkoach podstawowych i gimnazjach ogólnodostpnych, z oddziaami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa

10) Arkusz kontroli w zakresie przestrzegania przepisów  dotyczcych nauczania jzyka mniejszoci etnicznej oraz jej wasnej historii i kultury

11) Arkusz kontroli w zakresie organizowania zaj rewalidacyjno-wychowawczych

12) Arkusz kontroli w zakresie organizacji zaj rewalidacyjnych

Rok szkolny 2010/2011 »

1) Arkusz kontroli zgodnoci wydawania orzecze o potrzebie ksztacenia specjalnego przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych z obowizujcymi przepisami prawa

2) Arkusz kontroli przestrzegania przez niepubliczn placówk doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczoci oraz zgodnoci danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym

3) Arkusz kontroli prawidowoci wykonywania przez dyrektorów publicznych szkó i placówek zada w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego

4) Arkusz kontroli prawidowoci dopuszczania do uytku w publicznym technikum dla modziey i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla modziey programu nauczania dla zawodu 

5) Arkusz kontroli prawidowoci dopuszczania do uytku w szkole programów nauczania w publicznych gimnazjach

6) Arkusz kontroli prawidowoci dopuszczania do uytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkoach podstawowych z oddziaami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego

7) Arkusz kontroli prawidowoci dopuszczania do uytku w szkole programów nauczania w publicznych szkoach podstawowych

8) Arkusz kontroli w zakresie zgodnoci organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzecze z obowizujcymi przepisami prawa

9) Arkusz kontroli zgodnoci dokumentacji przebiegu dziaalnoci dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecicych z przepisami prawa

10) Arkusz kontroli prawidowo organizacji pracy publicznej bursy

11) Arkusz kontroli w zakresie prawidowoci nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoy podstawowej speniania przez dzieci szecioletnie obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego

12) Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci picioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego

Rok szkolny 2009/2010 »

 1. realizacja praktycznej nauki zawodu w publicznym centrum ksztacenia praktycznego
 2. realizacja ksztacenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w publicznym centrum ksztacenia ustawicznego
 3. organizacja doksztacania teoretycznego modocianych pracowników w publicznym orodku doksztacania i doskonalenia zawodowego
 4. sposób prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoy podstawowe i gimnazja dla dzieci i modziey
 5. realizacja zada przez nauczycieli - doradców metodycznych
 6. prowadzenie kursu kwalifikacyjnego przez publiczn lub niepubliczn placówk doskonalenia nauczycieli
 7. realizacja prawa dzieci picioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoy i zespoy szkó prowadzone przez jednostki samorzdu terytorialnego)
 8. realizacja prawa dzieci picioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoy, zespoy szkó prowadzone przez osoby prawne inne ni jednostki samorzdu terytorialnego i osoby fizyczne)
 9. realizacja prawa dzieci picioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (niepubliczne przedszkola, szkoy, zespoy szkó i inne formy wychowania przedszkolnego)
 10. prawidowo nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoy podstawowej speniania przez dzieci szecioletnie obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego
 11. organizowanie i realizowanie zaj rewalidacyjno-wychowawczych w publicznym orodku rewalidacyjno-wychowawczym
 12. wydawanie opinii w sprawie: 1) dostosowania wymaga edukacyjnych wynikajcych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnoci w uczeniu si, uniemoliwiajce sprostanie tym wymaganiom; 2) przystpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych przez publiczn poradni psychologiczno - pedagogiczn
 13. organizacja zaj rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zaj oraz ich zgodnoci z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie ksztacenia specjalnego, w publicznym specjalnym orodku szkolno-wychowawczym
 14. realizacja zada przez zespó wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków dziaajcy w publicznym specjalnym orodku wychowawczym
 15. przyjmowanie, przenoszenie, zwalnianie i pobyt nieletnich w publicznym modzieowym orodku wychowawczym lub publicznym modzieowym orodku socjoterapii.
 

 

Osoba udostpniajca informacj: Anna Urbaczyk
Osoba dodajca informacj: M.Podstawski
Data publikacji: 2013-10-08Osoba modyfikujca informacj: D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-06