tytu profesora owiaty

Nauczyciele zgoszeni do tytuu honorowego profesora Owiaty w 2012 r.

lski Kurator Owiaty, dziaajc na podstawie § 5 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 wrzenia 2008r. w sprawie Kapituy do Spraw Profesorów Owiaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzgldniajc dorobek zawodowy i szczególne osignicia kandydatów, zoy zgodnie z art. 9i ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, do Kapituy do Spraw Profesorów Owiaty wnioski o nadanie tytuu honorowego profesora owiaty, dla nastpujcych nauczycieli z województwa lskiego:
 

  1. dr Janina Duda nauczyciel matematyki w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych w Zabrzu,
  2. mgr Marek Kaniewski nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do ycia w rodzinie w Zespole Szkó Zawodowych im.Mielczarskiego w Katowicach,
  3. dr Marek Pitka wicedyrektor, nauczyciel matematyki w Akademickim Zespole Szkó w Chorzowie,          
  4. mgr Leokadia Szymczyk doradca metodyczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie,   
  5. mgr Magorzata Jdrzejek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w Szkole Podstawowej w Bobrownikach.
     

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadajcemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczcy i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituy do Spraw Profesorów Owiaty moe by nadany przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania tytu honorowy profesora owiaty (art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z pón. zm.).  Zgodnie z § 7 ww. rozporzdzenia Kapitua do Spraw Profesorów Owiaty w terminie do dnia 1 lipca kadego roku przedstawia, po przeprowadzeniu oceny spenienia przez kandydatów wymaga okrelonych w § 6 ww. rozporzdzenia, ministrowi waciwemu do spraw owiaty wnioski o nadanie tytuu honorowego profesora owiaty. 


Katowice, dnia 30 marca 2012 r.
 

Dodany: 2012-04-03
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Fiedziukiewicz