Komunikaty

Bezpieczne ferie 2017


Z inicjatywy Wojewody lskiego Pana Jarosawa Wieczorka w dniu 13 stycznia 2017 roku na terenie województwa lskiego rozpocza si akcja „Bezpieczne Ferie 2017” majca na celu  zapewnienie bezpieczestwa osobom wypoczywajcym i przemieszczajcym si przez teren województwa lskiego. Akcja potrwa do 27 lutego 2017 roku.

W zwizku z podjtymi dziaaniami, Wojewoda lski przekaza podlegym subom
i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa lskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2017", a take zwróci si do organów administracji samorzdowej
z prob o aktywne wczenie si w podjte dziaania. Suby i inspekcje dziaajce na obszarze województwa lskiego nadzorowa bd wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowociach wypoczynkowych, jak i w miejscach staego zamieszkania dzieci i modziey.

Na potrzeby akcji uruchomiono caodobow interwencyjn lini telefoniczn o numerze
(32) 20-77-077, na któr mona zgasza wszelkie informacje dotyczce nieprawidowoci
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i modziey, w szczególnoci niedopenienia obowizków przez organizatorów okrelonych w art. 92c ustawy o systemie owiaty, tj:

-        zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie
lub na terenie speniajcym wymagania ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, okrelone w przepisach o ochronie przeciwpoarowej, ochronie rodowiska i Pastwowej Inspekcji Sanitarnej,
a w przypadku wypoczynku z udziaem dzieci i modziey niepenosprawnej
w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikajcych z rodzaju niepenosprawnoci uczestników wypoczynku,

-        zatrudnienia wykwalifikowanej kadry wypoczynku,

-        zapewnienia dostpu do opieki medycznej,

-        realizacji program wypoczynku i zaj dostosowanych do wieku, zainteresowa
i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawnoci fizycznej i umiejtnoci,

-        ywienie zgodnego z zasadami higieny ywienia,

-        zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

-        zapewnienia bezpiecznego przebywania w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.

 

 

                      Wicekurator Owiaty

                     mgr Jacek Szczkotka

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Sznupek radzi, jak zim bezpiecznie si bawi: 
 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/akt_bezp_publiczn/Konkurs-plastyczny-Sznupek-radzi-jak-zima-bezpiecznie-sie-bawic/idn:6342.html

 

 

Dodany: 2017-01-17 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-16
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Agata Siewierz