Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej informacji publicznej lub kadej jej czci w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych ni jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja zostaa wytworzona , stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z pón. zm.).
   
 2. Informacje publiczne udostpniane przez Kuratorium  mog zosta ponownie wykorzystane przy zachowaniu poniszych warunków:

  1)  poinformowania o ródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  2)  dalszego udostpniania pozyskanej informacji innym uytkownikom.
   
 3. Jeeli dla wybranych informacji publicznych zostan wyznaczone inne warunki od wymienionych w ust. 2, informacja o tych warunkach powinna zosta  zamieszczona   w  zakadce  „ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych” oraz pod prezentowan  informacj publiczn.
   
 4.  Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania nastpuje na wniosek którego wzór okrela rozporzdzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej    ( Dz. U. poz. 94), w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie zostaa udostpniona w BIP-ie (chyba e zostaa udostpniona w inny sposób i zostay okrelone warunki jej ponownego wykorzystywania);
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywa informacj publiczn na warunkach innych ni zostay dla tej informacji okrelone.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 
» »

 Wniosek  mona zoy w formie  dokumentu papierowego albo w formie dokumentu elektronicznego  za porednictwem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Owiaty w Katowicach.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych.

 


 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2012-06-25
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2014-03-12

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »