informacje oglne

 1. Kuratorium Owiaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest pastwow jednostk budetow dziaajc w ramach zespolonej administracji rzdowej w województwie jako wyodrbniona jednostka organizacyjna, obejmujca swym zasigiem obszar województwa lskiego.
 1. Kuratorium dziaa na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
  z póniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z pón. zm.),
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rzdowej w województwie 
  (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
 • rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie organizacji kuratoriów owiaty oraz zasad tworzenia delegatur ( Dz. U. Nr 164,
  poz. 1169 z pón. zm.),
 • Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewod lskiego dnia 10 padziernika 2016 r.
 • przepisów odrbnych.
 1. lski Kurator Owiaty zwany dalej “Kuratorem” wykonuje przy pomocy Kuratorium, w imieniu Wojewody lskiego zadania i kompetencje w zakresie owiaty.
 2. Kuratorium jest aparatem pomocniczym Kuratora zapewniajcym realizacj zada.

 

Osoba udostpniajca informacj: Aleksandra Antczak
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2009-12-15
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-14

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »