zadania kuratora

Zadania lskiego Kuratora Owiaty

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie owiaty okrelone w ustawie o systemie owiaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrbnych, w szczególnoci:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkoami i placówkami wskazanymi w ustawie o systemie owiaty;
 2. wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach owiaty;
 3. wspódziaa z radami owiatowymi samorzdów terytorialnych;
 4. wykonuje zadania organu wyszego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postpowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorzdu terytorialnego - w sprawach szkó publicznych zakadanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkó i placówek niepublicznych, a w stosunku do dyrektorów szkó - w sprawach z zakresu obowizku szkolnego, obowizku nauki
  i skrelenia uczniów z listy uczniów;
 5. realizuje polityk owiatow pastwa oraz wspódziaa z organami jednostek samorzdu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki owiatowej;
 6. opracowuje programy wykorzystania rodków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrbnionych w budecie wojewody;
 7. wspódziaa z organami prowadzcymi szkoy i placówki w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkó i placówek;
 8. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przegldy oraz inne formy wspózawodnictwa i prezentacji osigni uczniów szkó na obszarze województwa;
 9. wspódziaa z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Jaworznie;
 10. wspódziaa z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zada dotyczcych diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.)
 11. wspomaga dziaania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkoach;
 12. opiniuje  plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych w ustawie,
 13. opiniuje arkusze organizacji szkó i placówek wskazanych  w ustawie, przedstawiane przez organy prowadzce szkoy i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
 14. wspódziaa z organami jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie ksztatowania i rozwoju bazy materialnej szkó i placówek;
 15. wspódziaa z waciwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami
  w sprawach dotyczcych warunków rozwoju dzieci i modziey, w tym
  w przeciwdziaaniu zjawiskom patologii spoecznej;
 16. nadzoruje i wspomaga organizacj wypoczynku dzieci i modziey na  obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;
 17. wykonuje inne zadania okrelone w przepisach odrbnych, w szczególnoci 
  w zakresie obronnoci, programów rzdowych  o których mowa w art. 90u ustawy o systemie owiaty, programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia  2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 383). 


Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2009-12-15
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-14

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »