1 czerwca 2017

Karta nr 39 – opiniowanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny  2018/2019.


Karta informacyjna nr 39

Załączniki:

załącznik nr 1 – wykaz kadry pedagogicznej
załącznik nr 2 – zestawienie zajęć organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
załącznik nr 3 – zestawienie planowanych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
załącznik nr 4 – wykaz przedmiotów w oddziałach dwujęzycznych
załącznik nr 5 – liczba uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych oddziałach-1
załącznik nr 6 – zestawienie zajęć wczesnego wspomagania