10 kwietnia 2018

Zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opublikowane

9 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 691 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.


Rozporządzenie wchodzi w życie 10 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 1 września 2018 r.(zmiana § 5 rozporządzenia z 17 marca 2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, dotyczącego przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do klas I-III, w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia ich zakończenia).
Wprowadzone zmiany odnoszą się m. in. do zasad opracowywania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół i terminów ich opiniowania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli