17 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego.


Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Celem konferencji jest pokazanie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, roli jaką w tym obszarze może odegrać szkolnictwo zawodowe, jak również zaprezentowanie kierunku zmian w kształceniu zawodowym w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji priorytetów działań państwa w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego w jego odbudowie i rozwoju. Zaprezentowane przez przedstawicieli spółek Skarbu Państwa i pracodawców przykłady „Dobrych Praktyk”, pokażą efekty współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, jej wpływ na integralny rozwój szkolnictwa zawodowego. Panel dyskusyjny będzie okazją do refleksji na temat zmian i modernizacji kształcenia zawodowego wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, zaś patronem medialnym jest TVP 3 Warszawa. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rejestracja uczestników konferencji dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: kuratorium.waw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Bogusławem Fidelusem pod numerem tel. 22 551 24 00 wew. 5041.