14 sierpnia 2017

Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie śląskim lato 2017

W województwie śląskim wakacje na koloniach, obozach, biwakach, półkoloniach spędza blisko 80 000 dzieci. Organizatorzy zgłosili 1905 turnusów, z czego 846 to półkolonie, na których wypoczywało lub wypoczywa w woj. śląskim ponad 33 800 dzieci.

Zgłaszanie wypoczynku do kuratorium oświaty

Każdy wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w tym zagraniczny (z wyjątkiem wyjazdów z rodzicami lub krewnymi, czy też osobami bliskimi, znanymi rodzicom osobiście) musi zostać zgłoszony do kuratorium oświaty w tym województwie, na terenie którego mieści się siedziba organizatora. Pierwszy etap weryfikacji przygotowania organizatora do przyjęcia dzieci na obozy, kolonie i półkolonie to analiza dokumentacji. Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, może organizować wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Ponadto musi zapewnić: zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, dostęp do opieki medycznej, odpowiedni program wypoczynku oraz zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, a także wyżywienie, bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru  wodnego oraz  bezpieczne przebywanie w górach zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja zgłoszenia jest analizowana przez pracowników kuratorium. Jeśli jest zgodna z prawem, wypoczynek zostaje umieszczony w bazie wypoczynku. Baza wypoczynku jest ogólnie dostępna na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ i każdy może sprawdzić, czy np. kolonie, obóz, półkolonie zostały zgłoszone do kuratorium. Straż pożarna również zgłasza do kuratorium stwierdzone nieprawidłowości w zakresie spełniania przez obiekty wymagań ppoż.

Należy również zaznaczyć, że organizatorom, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia wypoczynku do kuratorium, grozi kara grzywny wymierzana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nadzór kuratora oświaty  nad wypoczynkiem

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty w tym województwie, na terenie którego wypoczynek się odbywa. Kolonie, półkolonie, obozy są systematycznie od początku wakacji kontrolowane.

W woj. śląskim pracownicy Kuratorium przeprowadzili do połowy sierpnia  około 300 kontroli i zaplanowano kolejne. Kontrolowano również obozy pod namiotami zlokalizowane w lasach. Zwracano uwagę m. in. na kwalifikacje kadry, sprawdzano, czy uczestnicy obozów mają zapewnione bezpieczne warunki, czy wiedzą,  jak należy zachować się w sytuacji nagłych, niebezpiecznych zdarzeń, gdzie znajduje się miejsce zbiórki w przypadku ewakuacji, czy obozowicze znają najbliższą okolicę, czy zapewniona jest łączność telefoniczna ze służbami na wypadek zdarzeń zagrażających uczestnikom obozu.

Śląski Kurator Oświaty zwracał się również do kuratorów o przeprowadzenie kontroli wypoczynku zlokalizowanego w innym województwie, np. w przypadku interwencji rodziców, a także w przypadku wypoczynku finansowanego ze środków wojewody.

Kontrole doraźne obozów harcerskich

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer 12 sierpnia 2017 r. ustaliła z dyrektorami  Delegatur zasady przeprowadzenia kontroli doraźnych obozów zlokalizowanych w lasach, na polanach i innych tego typu miejscach. Wstępnie wytypowano 14 obozów do kontroli. Kontrole obozów prowadzą pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Straż Pożarna – każda ze służb w ramach swoich uprawnień. 12 sierpnia 2017 r. Kontrolowane są obozy, w których dzieci przebywają pod namiotami lub w domkach zlokalizowanych w lesie. Kontrole doraźne  ukierunkowane na sprawdzenie przygotowania uczestników obozu do zachowania się w sytuacji nagłego zagrożenia klęskami żywiołowymi przeprowadzano już od niedzieli 13 sierpnia. Należy jednak zaznaczyć, że w tych obozów kontrolujący byli już wcześniej. Wyniki kontroli potwierdzają, że zapewniono harcerzom bezpieczne warunki. W jednym przypadku dzieci nie wiedziały, gdzie powinny się zebrać w przypadku zarządzenia ewakuacji.

Na jednym  ze skontrolowanych obozów organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza – Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku im. Janusza Korczaka  w Rudzie Śląskiej przebywają harcerze z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Należy podkreślić, że dzieci doskonale orientowały się,  gdzie mają się udać w przypadku zagrożenia, jak powinny się zachować, do kogo zwrócić. Kierownictwo opracowało już w poprzednich latach specjalną instrukcję, dostosowaną do niepełnosprawności dzieci: są to  np. obrazki, wierszyki rymowane.

Wypoczywających na obozie w Poraju harcerzy 13 sierpnia odwiedzili: Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży czuwa wiele instytucji, m. in.: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Wszystkie służby współpracują ze sobą. Do dyspozycji jest również służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowa infolinia interwencyjna pod numerem 32 – 20 – 77 – 077 obsługująca zgłoszenia dotyczące organizacji wypoczynku).

 

Zdjęcia: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej