13 lutego 2018

Podział dotacji przedszkolnej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał podziału środków przeznaczonych na dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin.

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z budżetu państwa bardzo prosimy o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 r.


Załączniki: