22 lutego 2018

List Ministra Edukacji Narodowej do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów

List Ministra Edukacji Narodowej, adresowany do Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów, mający na celu rozpowszechnienie informacji o projektach wyłonionych do realizacji w ramach konkursu pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)”, rozstrzygniętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizujące zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).


Pobierz dokument