14 maja 2018

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć”

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów lub szkół, w skład których wchodzą oddziały dotychczasowego gimnazjum z województwa śląskiego

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „W tej szkole chciałbym się uczyć” na najciekawsze uzasadnienie wyboru prezentacji lub filmu promującego wybraną szkołę branżową lub technikum uczestniczące w konkursie „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” organizowanego w ramach konkursu „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”.

Kuratorium Oświaty w Katowicach jako Organizator konkursu zamieszcza poniżej wykaz szkół, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” wraz z linkami do zamieszczonych na ich stronach internetowych prezentacji i filmów promujących szkołę.

Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów na lekcjach z wychowawcą lub zajęciach z doradcą zawodowym zapoznają się z prezentacjami i filmami szkół branżowych i techników oraz opracują indywidualną pracę literacką ucznia (maksymalnie 2000 znaków) uzasadniającą wybór określonej prezentacji lub filmu przedstawionego przez szkołę branżową lub technikum.

Dyrektor szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum lub szkoły, w skład której wchodzą oddziały dotychczasowego gimnazjum, powołuje komisję konkursową, która wyłania jedną prezentację lub film szkoły branżowej i jedną prezentację lub film technikum, wybrane przez uczniów swojej szkoły wraz z indywidualną pracą literacką uzasadniającą wybór określonej prezentacji lub filmu.

Informację o wybranych prezentacjach i filmach, wraz z indywidualną pracą literacką ucznia, dyrektor szkoły podstawowej lub szkoły, w skład której wchodzą oddziały dotychczasowego gimnazjum, przekazuje w ankiecie zamieszczonej na platformie SOK. Ankieta będzie aktywna od 18 do 25 maja 2018 roku.

Skan karty zgłoszenia (wyłącznie format pdf), skan pracy literackiej (wyłącznie format pdf) opatrzone pieczęcią szkoły oraz oświadczenie dyrektora, że posiada w dokumentacji konkursu wszystkie oświadczenia, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2018 r. na adres: p.habryka@poczta.kuratorium.katowice.pl

Autorzy najlepszych indywidualnych prac literackich uzasadniających wybór określonej prezentacji lub filmu szkoły branżowej oraz technikum, wyłonionych przez komisję powołaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty, zostaną nagrodzeni.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają koordynatorzy kształcenia zawodowego w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Delegatura w Bielsku-Białej – starszy wizytator Elżbieta Skrzypek,

Delegatura w Bytomiu – starszy wizytator Jolanta Pudlik,

Delegatura w Częstochowie – wizytator Małgorzata Gołębska,

Delegatura w Gliwicach – wizytator Paweł Ciepliński,

Delegatura w Rybniku – starszy wizytator Mariola Juraszek-Morawska,

Delegatura w Sosnowcu – starszy wizytator Elżbieta Włodarczyk,

Wydział Nadzoru Edukacji – starszy wizytator Renata Habryka.

Załączniki do pobrania:

  • Regulamin konkursu
  • Załącznik nr 1b – Karta zgłoszenia do konkursu ‚W tej szkole chciałbym się uczyć’
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia autor pracy konkursowej).
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby pełnoletnie).
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby niepełnoletnie).

 

Wykaz filmów/prezentacji zakwalifikowanych do II etapu konkursu

„Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”

BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA
Lp Nazwa szkoły Link do filmu lub prezentacji
1 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie https://youtu.be/s3GROIhAMb8
2 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej http://www.gastronom.edu.pl/wordpress/blog/
index.php/poznaj-ksztalcenie-zawodowe-w-naszej-szkole/
3 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie https://www.youtube.com/watch?v=It2m2E0dF4k&feature=youtu.be
4 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkól nr 1 w Kłobucku https://youtu.be/_LV9XW-IXrA
5 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie http://ckziu.eu/video/film-reklamowy-bran%C5%BCowej-szko%C5%82y-i-stopnia-nr12
6 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu http://zsms.com.pl/film/
7 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu  

https://bit.ly/2ry40LT

8 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku http://www.zseu.pl/strona/index.php?option=com_content&task=view&id=2730&Itemid=1
9 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku https://www.zsme.pl/pnz_bs2.pptx
10 Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach https://youtu.be/Jhe-psHdHVI
11 Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej https://www.youtube.com/channel/UCSdgnn4k8DFejEW9lnQR_IA/videos
12 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 16 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach https://zszsp6.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=8
13 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 15 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach https://www.youtube.com/watch?v=LS_dxk4YcDs&feature=youtu.be
TECHNIKA
Lp Nazwa szkoły Link do filmu lub prezentacji
1 Technikum nr 1 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie https://www.youtube.com/watch?v=KTUpKlxk-6k&t=34s
2 Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej http://www.gastronom.edu.pl/wordpress/blog/index.php/
poznaj-ksztalcenie-zawodowe-w-naszej-szkole/
3 Technikum nr 3 Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego w Bielsku-Białej http://www.zseeim.edu.pl/zseeim_film_konkurs.mp4
4 Technikum Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim https://www.youtube.com/watch?v=hp-fYDIFYsU&feature=youtu.be&app=desktop
5 Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie http://zsanders.eu/wordpress/2018/05/04/poznaj-ksztalcenie-zawodowe-w-naszej-szkole/
6 Technikum nr 1 w Zespole Szkól nr 1 w Kłobucku https://youtu.be/ccBjh261_-Q
7 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu https://www.youtube.com/watch?v=6Iei8za_LO0
8 Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku http://www.zseu.pl/strona/index.php?option=com_content&task=view&id=2730&Itemid=1
9 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku https://www.zsme.pl/pnz_t2.pptx
10 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Wodzisławiu Śląskim https://www.youtube.com/watch?v=G20EfJKHGLM

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl

11 Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach https://www.youtube.com/watch?v=Byk6Dq8bq78&feature=youtu.be
12 Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju https://www.youtube.com/watch?v=2olpF-wWTMk
13 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej http://zsedabrowa.edu.pl/2018/05/01/kierunki-ksztalcenia-w-technikum-nr-3/
14 Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 http://strona.ckziu.com/images/videos/
stylizacja/Poznaj%20kszta%C5%82cenie%20zawodowe%20w%20naszej%20szkole.mp4
15 Technikum nr 1 Ekonomiczne w CKZiU w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 http://strona.ckziu.com/images/zdjecia/t1/konkurs_ksztalcenie_zawodowe/
Poznaj-ksztacenie-zawodowe-w-naszej-szkole-poprawa.pdf
16 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w CKZiU w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl/pl/wydarzenia/poznaj-ksztalcenie-zawodowe-w-naszej-szkole
17 Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 http://strona.ckziu.com/images/videos/gastronomik/
Poznaj%20kszta%C5%82cenie%20zawodowe%20w%20naszej%20szkole.mp4
18 Technikum Lotnicze w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego http://www.technikum.lotnicze.zdz.pl/poznaj-ksztalcenie-zawodowe-w-naszej-szkole
19 Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UnvXbl0C4Xg
20 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach https://youtu.be/GykkFUyyrtA
21 Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu http://pzsbierun.pl/index.php/2018/04/26/konkurs-filmowy/
22 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach http://www.szkoly.katowice.zdz.pl/wiadomosci-zespolu-szkol-praca-konkursowa

 

Załączniki