6 listopada 2018

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje
egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu
ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych
(angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br.
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do
zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną
zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą
powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają
nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań
zadań, które również zostaną przekazane szkołom.
Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół,
które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron
internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz.
15:00.
Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych
do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem
egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi
na karcie odpowiedzi).
Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym
(tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi
w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj.
zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu
zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych
na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych
przedmiotów.
Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na to, że zadania na egzaminie próbnym mogą
dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br.
Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich
rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji
oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach
w pierwszym kwartale 2019 r.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE
(www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz
nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/
egzamin-ósmoklasisty/informatory/)
 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
(https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).
Uprzejmie informuję również, że w marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne
udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych
nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem
w kwietniu 2019 r.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej