12 października 2017

Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do Fulbright Specialist Program, który umożliwia zaproszenie amerykańskich specjalistów do Polski reprezentujących następujące dziedziny naukowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, naukimedyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.


Kto może ubiegać się o Specjalistę?
Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.
Finałowa lista instytucji goszczących zostanie zawężona do listy placówek, które zadeklarują gotowość przyjęcia Specjalistów do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów:
– zakwaterowania
– wyżywienia
– podróży krajowych

Czas trwania programu: 14-42 dni kalendarzowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 13 listopada 2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: 6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 13 listopada 2017 r.
  2. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego wniosku przez władze instytucji zapraszającej do 13 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.
  3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster fulbrightspecialist.worldlearning.org za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program fulbrightspecialist.worldlearning.org administrowanej przez World Learning).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu oraz wniosek znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – www.fulbright.edu.pl oraz stronie World Learning.
Pytania dot. konkursu prosimy kierować do Koordynatora Programu – P. Anny Musiaka-Ostrowskiej: anna.musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl tel. +48 882 013 011


Formularz Host Institution Project Proposal Fulbright Specialist Program