6 września 2017

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – składanie wniosków

Informacja w sprawie  składania dodatkowych wniosków  o udzielenie dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Katowice, 06.09.2017 r.
OA-LO.3146.5.18. 2017

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie śląskim

Szanowni Państwo,
Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuje, iż łączna kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe nie może przekroczyć limitu określonego w ustawie.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie prosi o wnikliwe przeanalizowanie składanych przez dyrektorów szkół dodatkowych wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację wnioskowania o dodatkowe środki przez daną szkołę, podczas gdy łączna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania darmowych podręczników w szkołach z obszaru danej jednostki samorządu terytorialnego nie uległa zmianie, a we wnioskach składanych przez szkoły zmiana liczby uczniów wynika jedynie z faktu przenoszenia uczniów pomiędzy szkołami. Jeżeli w wyniku zmian związanych z przekształcaniem szkół w związku z nowym ustrojem szkolnym, w danej szkole podstawowej nie funkcjonowały klasy II, III, V jednostka samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności powinna zagwarantować realizację procesu nauczania z użyciem podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej udzielonej na uczniów tych klas w latach wcześniejszych.

Zgodnie z art. 22af ust. 6 i 8 ustawy o systemie oświaty w przypadku gdy wniosek szkoły został złożony przed dniem 25 sierpnia, jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków szkół aktualizuje ten wniosek, w terminie do dnia 31 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół.

Jeżeli w wyniku aktualizacji okaże się, że dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 7 września, zwraca na rachunek wojewody część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.
Mając powyższe na uwadze Kuratorium Oświaty w Katowicach prosi o podjęcie działań zapewniających terminowy zwrot środków z dotacji.

 

 

WICEKURATOR OŚWIATY
mgr Dariusz Domański