30 kwietnia 2019

6 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne

Ok. 33 tys. uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących i klas czwartych techników zakończyło rok szkolny.
Zostały ustalone oceny klasyfikacyjne, rady pedagogiczne 96% szkół podjęły uchwały w sprawie klasyfikacji. W tych nielicznych szkołach, w których rady pedagogiczne nie podjęły uchwał, o klasyfikacji rozstrzygnęli dyrektorzy, wykorzystując uchwalony 25 kwietnia art. 73 a ustawy Prawo oświatowe. Ponad 29 tys. abiturientów 6 maja o godz. 9.00 przystąpi do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godz. 14.00 ok. 5 500 będzie zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym. Szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów, które trwają niemal przez cały maj: egzaminy pisemne do 23 maja, egzaminy ustne do 25 maja. Szczegółowy harmonogram egzaminów pisemnych został ogłoszony przez dyrektora CKE 20 sierpnia 2018 r., natomiast egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Zdecydowana większość będzie zdawać egzamin w nowej formule, tj. obowiązkowo pisemnie na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy nowożytny oraz co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Ponadto każdy zdaje również egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.
Świadectwo dojrzałości otrzyma ten, kto uzyska co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). Do egzaminów przystępują także absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik lub zdać egzamin.  Niektórzy będą zdawać egzamin w tzw. „starej formule”. Szczegółowe informacje są na stronach:

https://cke.gov.pl/

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/

Życzymy powodzenia.