17 sierpnia 2017

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 – stare SIO

 


Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji

4 października 2017 r.


minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji


Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

4 października 2017 r.


kolegia pracowników służb społecznych odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego

13 października 2017 r.


minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego


jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty

17 października 2017 r.


ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

17 października 2017 r.


kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

26 października 2017 r.


 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa – gmina a liceum – powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego