17 sierpnia 2017

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2017 r


Podmioty przekazujące
bazy danych oświatowych
Podmioty, do których są przekazywane
bazy danych oświatowych
Termin przekazania
baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe,  placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 13 września 2017 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność


Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 13 września 2017 r.

jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 20 września 2017 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 20 września 2017 r.

kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 27 września 2017 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.