20 grudnia 2017

Korekty tabel A6 i informacji o uczniach korzystających z internatów i burs

W tabeli A6  w obecnej edycji SIO nie powinno być wierszy dotyczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2011.205.1206, z późn. zm.) egzamin ten można było przeprowadzać do roku szkolnego 2016/2017 włącznie, stąd wydawało się, że umieszczenie w tabeli A6 wierszy dotyczących tych egzaminów jest uzasadnione. Jednak analiza art. 7 tej ustawy wskazuje, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 mogły być przeprowadzane tylko dla absolwentów z lat poprzednich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Natomiast tabela A6 dotyczy wyłącznie absolwentów z roku szkolnego 2016/2017, a więc nie dotyczy absolwentów z lat poprzednich, którzy zdawali egzaminy poprawkowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Ponieważ w algorytmie podziału subwencji części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 przewidziana jest waga P11, m.in. dla uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych) błędne wykazanie absolwentów w wierszach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin, nieobowiązujący już absolwentów z roku szkolnego 2016/2017) zamiast w wierszu dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin, obowiązujący absolwentów z roku szkolnego 2016/2017) skutkowałoby nienaliczeniem dla tych absolwentów wagi P11. Należy więc absolwentów, którzy zdawali nowy egzamin zawodowy  pomyłkowo wykazanych w wierszach 1 i 2 tabeli A6 wykazać w wierszu 4. lub 5. (dla szkół artystycznych).

W załączniku przesyłam zestawienie szkół policealnych, które wykazały  absolwentów z poprzedniego roku szkolnego w wierszach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Drugie zagadnienie, mniejszej wagi, to wykazywanie w internatach i bursach uczniów liceów profilowanych jako korzystających z internatów i burs. Licea profilowane już nie funkcjonują.

Pliki z poprawionymi danymi proszę przesłać wraz z korektami dotyczącymi wykazów subwencyjnych, w terminie do 12 stycznia 2018 r. Prosimy jednak na zwrócenie uwagi na termin, który będzie określony w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej do jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela błędów