10 grudnia 2019

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty-informacja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół.

Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że  30 października 2019 r. został ogłoszony konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Szkoła ćwiczeń to miejsce gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. W ramach  projektów możliwe będzie doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w pomoce niezbędne do działania szkoły ćwiczeń.

Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 1 347 747 zł.

Beneficjentem projektu może być podmiot będący organem prowadzącym dla co najmniej jednej szkoły publicznej (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów), realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub szkoły niepublicznej.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz bieżące informacje są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/konkurs-wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-ii-edycja-szkoly-cwiczen-ii/.