25 stycznia 2018

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Poszukiwani są nauczyciele języka polskiego, nauczania początkowego i historii.


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Kielecka 43
02-530 Warszawa
telefon: 22 853 87 06

Szczegóły dot. rekrutacji opublikowano na stronie www.orpeg.pl . Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli.

Wymagania

  1. O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:
  2. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii),
  3. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  4. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
  5. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

  • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  • Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone.
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • Kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
  • ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.