6 lipca 2020

Możliwość przeprowadzenia rozmów lub egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w formie wideokonferencji

24 czerwca 2020 r. wszedł w życie art. 96a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.) Przepis ten stwarza możliwość przeprowadzenia rozmów lub egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w formie wideokonferencji.


Art. 96a.: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
Art. 96a został dodany przez art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
W przypadku nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego w Kuratorium Oświaty w Katowicach o formie rozmowy kwalifikacyjnej będzie informował przewodniczący komisji, powoływany w Delegaturach i Wydziale Nadzoru Edukacji zgodnie z zasięgiem terytorialnym nadzoru pedagogicznego.