29 marca 2018

Informacja dotycząca złożenia przez Śląskiego Kuratora Oświaty do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2018 r.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów, Śląski Kurator Oświaty złożył, zgodnie z art. 9i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty pięć wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty,  dla  nauczycieli  województwa śląskiego:

 

  1. Pani Aleksandra Herisz, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu.
  2. Pan Adam Lisek, Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie.
  3. Pani Aleksandra Mrzigod, Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.
  4. Pani Marzena Oterman, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zabrzu.
  5. Pan Grzegorz Papalski, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.

 

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty (art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).  Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia,  po przeprowadzeniu oceny spełnienia przez kandydatów wymagań określonych w § 6 ww. rozporządzenia, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.