22 kwietnia 2016

Informacja dotycząca zgłoszeń do tytułu honorowego profesora oświaty w 2016 r.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów, Śląski Kurator Oświaty złożył zgodnie z art. 9i ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty siedem wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, dla  nauczycieli  województwa śląskiego.

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty (art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.).  Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia, po przeprowadzeniu oceny spełnienia przez kandydatów wymagań określonych w § 6 ww. rozporządzenia, ministrowi właściwemu do spraw oświaty wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.  

Katowice, dnia  21 kwietnia 2016 r.