28 listopada 2019

Badania normalizacyjne testu inteligencji WISC-V – dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi badania testu inteligencji WISC-V. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Prace nad polską adaptacją WISC-V rozpoczęły się w pierwszej połowie 2017 r. Obecnie prowadzone są badania normalizacyjne.

Zastosowanie testu w psychologii dzieci umożliwia:

– identyfikowanie niepełnosprawności intelektualnej,

– identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się,

– ocenę mocnych i słabych stron procesów poznawczych,

– diagnozę dzieci zdolnych,

– ocenę neuropsychologiczną.

Do kontynuacji badań niezbędne jest zebranie norm w polskiej populacji, w szczególności wśród dzieci z terenów wiejskich. Pracownia Testów Psychologicznych PTP zachęca rodziców z dziećmi w wieku od 6 do 16 lat do włączenia się do badań. Szczegółowe kryteria, które powinny spełniać osoby zaproszone do udziału w badaniach normalizacyjnych, znajdują się na stronie internetowej: www.dobraterapia.org/normalizacja-2019  Badania realizuje Anna Kowalczyk-Hasterok, e-mail: dobraterapia.org@gmail.com.