26 października 2017

Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w obszarze „Edukacja”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez 25 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) dofinansowuje indywidualne pobyty studyjne, ale jedynie w ramach ogłaszanych programów stypendialnych, staży lub praktyk. FWPN nie finansuje udziału w kursach i wyjazdach językowych, w zielonych szkołach, obozach językowych dla młodzieży itp. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty.

W dniach od 9 października do 24 listopada 2017 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków: od 9 października do 24 listopada 2017 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 r.
 • Termin realizacji projektów: od 1 marca 2018 do 30 listopada 2018 r.

Zasady finansowania projektu:

 • Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł /7.000 € w priorytecie Edukacja mogą być składane wyłącznie w ramach Konkursu.
 • Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /18.700 €.
 • Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:
Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich;
 • wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich;
 • skuteczność i trwałość;
 • popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach;
 • zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnych;
 • możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
 • w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 • w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
 • wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji;
 • umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń;
 • umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu Zarząd FWPN bierze pod uwagę ogólne kryteria oceny merytorycznej, które wynikają ze statutu i misji FWPN:

 • Czy projekt wpływa na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich (dotyczy ważnych, aktualnych tematów i problemów, znajduje przełożenie na postrzeganie Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce)?
 • Czy projekt niweluje deficyty w relacjach polsko-niemieckich (dotyczy obszarów / tematów / środowisk do tej pory ze sobą nie związanych / nie współpracujących)?
 • Czy tematyka projektu jest ważna dla Polski i Niemiec, także w kontekście europejskim (czy chodzi o ważne europejskie, krajowe, regionalne zagadnienia)?
 • Edukacja
  Projekty podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne). Podnoszenie kompetencji językowych i wiedzy o kraju sąsiada.
 • Podczas przygotowywania wniosku o dotację prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
 1. Czy projekt popularyzuje wiedzę o kraju sąsiada skoncentrowaną na ważnych wybranych tematach, czy pogłębia wiedzę o zagadnieniach interesujących dla obu stron?
 2. Czy program projektu odpowiada nowoczesnym standardom edukacyjnym? (aktywne i kreatywne uczestnictwo odbiorców projektu).
 3. Czy projekt stwarza możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej?
 4. Czy projekt jest innowacyjny? (np. niekonwencjonalne pomysły dotarcia do grup docelowych, nowoczesne pomoce dydaktyczne);
 5. W przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 6. W przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?W ramach doskonalenia zawodowego i specjalistycznego należy zwrócić uwagę, czy:
 7. program służy dokształcaniu grup zawodowych ze zbliżonych branż, daje impulsy do zastosowania nabytych umiejętności w praktyce?
 8. program obejmuje współpracę między instytucjami o podobnym profilu działalności i służy budowaniu ich kompetencji? Preferowana jest współpraca z krajami trzecimi i transfer doświadczeń polsko-niemieckich;
 9. program ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń i skierowany jest w szczególności do przedstawicieli samorządów, pracowników trzeciego sektora, multiplikatorów, nauczycieli, społecznych partnerów edukacji, innych grup zawodowych, które aktualnie są istotne w kontekście polsko-niemieckim?
 10. projekt umożliwia poznanie i transfer innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwia integrację grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju?

Informacje o konkursie umieszczone są również na stronie internetowej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: fwpn.org.pl