28 sierpnia 2017

Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education” w Bukareszcie w dniach 21 – 25.11.2017 w ramach programu Erasmus+

Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education”
Termin wydarzenia: 21.11.2017 – 25.11.2017
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Termin zgłoszeń: 14 września 2017 r.

Tematyka i cele
„Innovation in education” to trzydniowe wydarzenie mające na celu opracowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w celu złożenia ich w ramach akcji KA2 w konkursie 2018. Będzie to już kolejne wydarzenie w ramach „Strategic Partnerships Plus”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. i jest jednym z cyklicznych seminariów, organizowanych przez rumuńską Narodową Agencję. Dotychczasowe spotkania wypracowały wiele wyników ilościowych i jakościowych, przekładających się na nowe partnerstwa, współpracę i wypracowywanie dobrych praktyk.
Tegorocznym tematem przewodnim jest innowacja w edukacji i sposoby podejścia do tej potrzeby w projektach partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia umożliwiające zmiany w procesie nauczania. Konferencja została zaprojektowana jako szkolenie, dotyczące pisania wniosków w połączeniu z elementami klasycznego seminarium. Przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół i organizacji VET, uniwersytetów, instytucji publicznych, władz krajowych i regionalnych, stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji pozarządowych, firm itp.

Cele wydarzenia to:

• stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzysektorowe partnerstwa strategiczne

• dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw

• zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

Wykorzystane zostaną szkolenia, warsztaty, moderowane dyskusje, a wyniki pracy będą prezentowane na sesjach plenarnych.

Uczestnicy
Szkolenie skierowane jest do:
• dyrektorów szkół i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich szkół ogólnokształcących, uczących dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Wykaz instytucji uprawnionych znajduje się na stronie FRSE (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną);

• zainteresowanych realizowaniem projektów partnerstw strategicznych w sektorze edukacji szkolnej w akcji KA2 programu Erasmus+;
• władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie FRSE.

Warunki uczestnictwa

  • Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.
  • Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.
  • Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.
  • Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  • Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl