6 września 2018

Szkolenie „Star of Europe” w ramach programu Erasmus+ Młodzież w dniach 6-10.11.2018 w Finlandii

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane organizowaniem wymian dla młodzieży, ale nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną poszczególne etapy pracy na projektem oraz możliwe metody pracy z młodymi ludźmi podczas wymiany.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.
Profil uczestnika:
Wydarzenie skierowane jest do:
• pracowników młodzieżowych lub innych dorosłych, którzy pracują bezpośrednio i regularnie z grupami młodych ludzi;
• liderów młodzieżowych;
• władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
• mających ukończone 18 lat.
Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.
Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).
Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.
Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Załączniki:

Star of Europe

regulamin zwrotu kosztów podróży

Draft programme for SoE Inari