13 marca 2020

Zasady wglądu do prac konkursowych po III stopniu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) informujemy, że wglądy do prac konkursowych odbywają się w terminach zgodnych z dotychczasowymi ustaleniami. Istnieje możliwość dokonania wglądu online po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z koordynatorami z ramienia placówek doskonalenia nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Katowicach, Częstochowie i Rybniku.

Do wglądów online upoważnieni są wyłącznie rodzice/ prawni opiekunowie i uczniowie biorący udział w konkursie. Wglądy dokonywane będą po uprzednim złożeniu wniosku przez uprawnione do tego osoby. Wniosek zawierać powinien: imię, nazwisko, nazwę szkoły, adres szkoły, nazwę konkursu. Z uwagi na sytuację decyzje będą podejmowane na bieżąco, z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji. Prosimy o śledzenie komunikatów.