10 stycznia 2018

V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłaszają V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny” pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Celami konkursu są:

 • upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego,
 • rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach:

 • Konkurs literacki;
 • Konkurs na prezentację multimedialną.

Konkurs literacki

Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech podanych niżej tematów:

 1. Współczesny Polak – obywatel Europy, znający kilka języków obcych, powinien także posługiwać się piękną polszczyzną. Rozwiń tę myśl odnosząc się do narodowej i patriotycznej mądrości ks. Stanisława Konarskiego.
 2. „Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki.” Jaką rolę według ks. Stanisława Konarskiego odgrywa idea czytelnictwa w kształtowaniu osobowości młodego człowieka?
 3. „Ojczyzna nic nam nie jest winna (…) Ona nas jako matka żywi i osłania, przeto warta starunku, a umiłowania.” Jakie powinności względem ojczyzny miał na myśli ks. Stanisław Konarski?

Konkurs na prezentacje multimedialną

Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Uczeń podaje bibliografię wykorzystanych źródeł, w tym adresy stron internetowych. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji, estetyka, czytelność slajdów, dostosowanie animacji i dźwięku do charakteru prezentacji; oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Zagadnienia ujęte w prezentacji:

Dokonania ks. Stanisława Konarskiego:

 • w dziedzinie piśmiennictwa, literatury,
 • w dziedzinie walki o czystość języka,
 • w dziedzinie wychowania,
 • w dziedzinie nauczania.

Warunki uczestnictwa

Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie. Szkoła może przesłać dowolną ilość prac.

Prace literackie winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail sp1lublin@wp.pl

Prezentacje multimedialne winny być przesłane na płycie CD.

Należy je dostarczyć do dnia 9 marca 2018 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

 1. Kunickiego 116, 20-436 Lublin

z dopiskiem KONKURS „KS. STANISŁAW KONARSKI”

Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa i oświadczenie rodziców ucznia znajdują się w pliku do pobrania regulamin konkursu

Więcej informacji o konkursie, warunki uczestnictwa, kryteria oceny prac, regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa i oświadczenie rodziców ucznia znajdują się na stronie internetowej organizatora – Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie:

http://g1.lublin.eu/2017/12/v-ogolnopolski-konkurs-o-ks-stanislawie-konarskim/

Załączniki