8 października 2019

Konkurs literacki pt. Obraz a Słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. Obraz a Słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.


Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a Słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” adresowany jest do młodzieży szkolnej. Przedmiotem konkursu jest dzieło Maurycego Gottlieba z 1878 roku pt. Jałmużna ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: literackiej i formalnej.

I etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu ma charakter szkolny i przeprowadzają go nauczyciele.

Prace oceni jury powołane przez organizatorów. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.MuzeumGornoslaskie.pl oraz podczas gali finałowej w kwietniu 2020 r. Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

Termin składania prac: do 20 stycznia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień 2020 r.

Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej na adres edukacja@muzeum.bytom.pl oraz jako wydruk komputerowy. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
plac Jana III Sobieskiego 2
41 – 902 Bytom
z dopiskiem: „Obraz a słowo”.


Regulamin i karta zgłoszenia konkursu: muzeum.bytom.pl