6 marca 2019

Komunikat Polskiego Związku Motorowego w sprawie Turnieju BRD i MTM


W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkoły podstawowej, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

  • eliminacje klasowe, szkolne, gminne/miejskie, powiatowe winny zakończyć się do dnia 01.05.2019 r.
  • eliminacje rejonowe/okręgowe [koordynowane i wspierane przez Delegatury Kuratorium Oświaty] winny zakończyć się do dnia

10.05.2019 roku— sprawozdania z tych eliminacji (i tylko z tvch) należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach do dnia 15.05.2019r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Finał Wojewódzki Turnieju BRD dla uczniów szkoły podstawowej odbędzie się w dniu 18.05.2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6, rozpoczęcie godz.09:00.

Termin finału ogólnopolskiego BRD nie jest jeszcze znany.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych/okręgowych (i tylko z rejonowych / okręqowych!!!!), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu, przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 15.05.2019r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego, z etapu rejonowego/okręgowego, przechodzi jedna drużyna szkoły podstawowej z grupy wiekowej I (10-12 lat rocznikowo), oraz jedna drużyna z grupy wiekowej Il (pozostali uczniowie).


W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe/okręgowe — do dnia 15.05.2019r.

Finał Wojewódzki MTM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się w dniu 25.05.2019 roku w ZS CKR Żarnowcu ul. Krakowska 25, rozpoczęcie o godz.09:00.

Termin Finału Ogólnopolskiego MTM nie jest jeszcze znany.

Sprawozdania z eliminacji (wg wzoru załącznika nr 8 regulaminu), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego (wg wzoru załącznika nr 9 regulaminu), organizatorzy etapu rejonowego/okręgowego przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 15.05.2019 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego MT M, kwalifikują się dwie drużyny z eliminacji rejonowych/okręgowych, każdej Delegatury Kuratoryjnej.

Wszystkie eliminacje odbywać się będą przy współudziale Policji (poprzez praktyczne przeprowadzenie konkurencji Turnieju wraz z przygotowaniem toru). Wybrana szkoła lub placówka, na terenie, której odbędą się poszczególne eliminacje, przeprowadza je zgodnie z przepisami Regulaminu, nad czym czuwać ma lokalny Komitet Organizacyjny oraz Sędzia Główny danego etapu Turnieju.


Zgodnie z wymoqami Requlaminu, orqanizator każdeqo etapu Turnieiu ma obowiązek ieqo ubezpieczenia oraz zapewnienie opieki medycznei podczas trwania Turnieiu.