29 sierpnia 2018

Przepisy przejściowe w zakresie eksperymentów pedagogicznych

Komunikat w sprawie przepisów przejściowych dotyczących prowadzonych eksperymentów pedagogicznych w szkołach/placówkach.


Art. 306 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

  1. Szkoły lub placówki publiczne prowadzące działalność eksperymentalną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów art. 45 eksperyment pedagogiczny ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  1. Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu wszczęte na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 45 eksperyment pedagogiczny ustawy – Prawo oświatowe. Wnioskodawca dostosuje wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu do wymagań określonych w art. 45 eksperyment pedagogiczny ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  1. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3, postępowanie umarza się.
  1. Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w dotychczasowym gimnazjum, wszczęte na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., podlegają umorzeniu.
  1. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, udzielone zgody wygasają z dniem 1 września 2018 r.
  1. Szkoły niepubliczne niespełniające warunków określonych w art. 7 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne, na podstawie art. 86 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  1. Sprawy o nadanie szkole niepublicznej niespełniającej warunków określonych w art. 7 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jej za eksperymentalną, na podstawie art. 86 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ustawy – Prawo oświatowe. Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  1. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 8, postępowanie umarza się.
  1. Sprawy o nadanie dotychczasowemu gimnazjum niepublicznemu niespełniającemu warunków określonych w art. 7 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jego za eksperymentalne, na podstawie art. 86 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., podlegają umorzeniu.
  1. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 7, nadane uprawnienia wygasają z dniem 1 września 2018 r.