5 grudnia 2018

Badanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów klas IV szkół podstawowych

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 r. odbędzie się w Polsce badanie główne w kolejnej edycji programu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), który jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych  programów badania osiągnięć uczniów. Mierzy on umiejętności dzieci w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych w czwartym oraz ósmym roku nauki szkolnej. Badanie jest organizowane co cztery lata przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie. W Polsce uczestniczą w nim wyłącznie uczniowie klasy czwartej szkoty podstawowej. W tym roku do badania wylosowano 150 szkół z terenu całego kraju. Program TIMSS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacyjnym na świecie. Jego założenia i wskaźniki służą do określania celów rozwoju systemów edukacji oraz monitorowania ich osiągania w większości krajów rozwiniętych. Udział w badaniu TIMSS jest dla uczniów oraz szkół dobrowolny i anonimowy (udział uczniów wymaga zgody rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki badania na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów). Wyniki badania mogą jednak stanowić cenne źródło informacji, gdyż pozwalają na dokonanie zobiektywizowanej oceny efektywności nauczania badanych przedmiotów na pierwszym etapie edukacji w Polsce na tle innych państw.

W celu uzyskania reprezentatywnych wyników, zgodnie ze standardami badania TIMSS, dopuszcza się jedynie niewielka skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie wyznaczonego limitu rezygnacji powoduje wyłączenie kraju z analiz i  porównań międzynarodowych.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o popularyzowanie wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych informacji o mającym się  odbyć badaniu TIMSS i zachęcam szkoły do udziału w badaniu. W Polsce na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej badanie prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Szczegółowe informacje
o programie znajduj się na stronach Instytutu (www.ibe.edu.pl) oraz lEA (www.iea.nl). Dodatkowych wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel. 22 24 17 121 (Zespół Badawczy IBE)