21 listopada 2019

Załączniki do umowy o udzielenie dotacji

na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Szanowni
Prezydenci, Starostowie Województwa Śląskiego,
Burmistrzowie, Wójtowie

Dotyczy: umowy o udzielenie datacji na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach w załączeniu udostępnia:

załącznik nr 1 – Wykaz doradców metodycznych, których wydatki związane z zatrudnieniem są pokrywane z dotacji celowej w 2019 r

załącznik nr 2 – Wniosek w sprawie przekazania dotacji celowej przeznaczonej w 2019 roku na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

załącznik nr 3 – Rozliczenie finansowe z wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej w 2019 r. na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r.