27 stycznia 2009

Podstawy prawne – akredytacja placówek kształcenia ustawicznego

Przepisy art.  118. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) dotyczące akredytacji placówek kształcenia ustawicznego.


Art.  118. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949):

 1. Placówki i ośrodki, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
 2. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3.
 3. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:
  1) zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;
  2) zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;
  3) opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.
 4. W postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.
 5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.
 6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.
 7. Z opłat, o których mowa w ust. 6, są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.
 8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.
 9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego członków, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, a także wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.
 10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno uwzględniać w szczególności wdrażanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegające się o akredytację nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych, mających wpływ na jakość prowadzonego kształcenia, udział w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców, a także ustalać wysokość opłat tak, aby nie przekraczała kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.


Przepisy przejściowe

Art. 365. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 9f ust. 4, art. 9f ust. 5, art. 14a ust. 7, art. 20n ust. 10, art. 21a ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 9, art. 32 ust. 4, art. 32a ust. 1, art. 32a ust. 1a, art. 35 ust. 6, art. 36a ust. 1f i 1g, art. 68b ust. 9, art. 71 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 71b ust. 6, art. 71b ust. 7 pkt 1, art. 77a ust. 11, art. 78 ust. 1, art. 82 ust. 1b oraz art. 95a ustawy zmienianej w art. 15, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 18 ust. 4, art. 30 ust. 4. art. 30 ust. 5. art. 32 ust. 11, art. 142 ust. 10, art. 44 ust. 3, art. 47 ust. 3 pkt 2, art. 47 ust. 3 pkt 3, art. 50 ust. 9, art. 52 ust. 4, art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 2, art. 60 ust. 10, art. 63 ust. 7 i 8, art. 118 ust. 9, art. 123 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 127 ust. 18, art. 127 ust. 19 pkt 1, art. 187 ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 168 ust. 3 oraz art. 125 ustawy – Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.