28 listopada 2017

Wypoczynek 2017/2018 – Informacja dla organizatorów wypoczynku

 

Wypoczynek 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

zbliżają się ferie w roku szkolnym 2017/2018. W związku z priorytetem jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, bardzo proszę zapoznać się z poniższymi informacjami nt. zasad zgłaszania i realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

1.Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz.452)

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

2.Organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki,
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2017 r. poz.1553),
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu: a) niezarobkowym albo  b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 1. Zgłoszenie wypoczynku należy zarejestrować w bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl), a wydruk zgłoszenia z wymaganymi załącznikami przesłać/dostarczyć do właściwej Delegatury/ Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach, w terminach:
 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku krajowego,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).
Nazwa delegatury Adres Zasięg terytorialny
Bielsko-Biała ul.  Piastowska 44 43 – 300
Bielsko-Biała
tel. (33) 8122645
tel: (33) 8220423, (33) 8228758 e-mail: bielsko@kuratorium.katowice.pl
Miasto Bielsko-Biała, Powiat bielski, Powiat cieszyński, Powiat pszczyński, Powiat żywiecki
Bytom ul. Antoniego Józefczaka 39,
41-902 Bytom
tel. (32) 388 00 70
e-mail:  bytom@kuratorium.katowice.pl
Miasto Chorzów, Powiat tarnogórski, Miasto Bytom, Miasto Piekary Śląskie, Miasto Siemianowice Śląskie
Częstochowa ul.  Sobieskiego 7
42 – 200 Częstochowa
centrala:  (34) 378-20-00
tel.  (34) 378-23-61, 324-33-62
fax  (34) 324-54-71 e-mail:  czestochowa@kuratorium.katowice.pl
Powiat myszkowski, Powiat lubliniecki, Powiat kłobucki, Powiat częstochowski, Miasto Częstochowa
Gliwice ul.  Warszawska 35
44-102 Gliwice
tel.  (32) 231-29-41
fax:  (32) 231-29-41
e-mail:  gliwice@kuratorium.katowice.pl
Miasto Gliwice, Powiat gliwicki, Miasto Ruda Śląska, Miasto Zabrze
Wydział Nadzoru Edukacji ul.  Powstańców 41a
40-024 Katowice
tel.  (32) 606-30-41
fax:  ( (32) 606-30-41
e-miał: sekretariat_np@kuratorium.katowice.pl
Powiat bieruńsko-lędziński, Miasto Świętochłowice, Powiat nowotarski, Miasto Katowice, Miasto Tychy
Rybnik ul.  3-go Maja 27
44-200 Rybnik
tel.  (32) 422-38-02
fax:  (32) 422-38-02 e-mail: rybnik@kuratorium.katowice.pl
Powiat mikołowski, Powiat raciborski, Powiat rybnicki, Powiat wodzisławski, Miasto Żory, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Rybnik
Sosnowiec ul. Krzywa 2
41-200 Sosnowiec
tel.  (32) 265-51-30
fax:  (32) 266-60-40 e-mail:  sosnowiec@kuratorium.katowice.pl
Miasto Sosnowiec, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Jaworzno, Miasto Mysłowice, Powiat będziński, Powiat zawierciański

W przypadku przesłania pocztą zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej, będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku,  decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku. Organizator wypoczynku może przedstawić zgłoszenie wyłącznie w wersji elektronicznej jeżeli zgłoszenie zostało uwierzytelnione w oparciu o mechanizmy wskazane w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli szkoła lub placówka zamierza zorganizować wypoczynek trwający do 3 dni zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,  przekazując kartę wypoczynku – za pośrednictwem elektronicznej bazy wypoczynku

Zgłoszenie/korektę zgłoszenia (wydruki zgłoszenia, wydruk zgłoszenia po korekcie) należy przesłać/dostarczyć do Delegatury Kuratorium Oświaty, właściwej ze względu  na siedzibę organizatora wypoczynku:

W sytuacji niezachowania terminów i zasad zgłoszenia wypoczynku lub gdy organizator wypoczynku, mimo wezwania, nie uzupełni braków i nie usunie nieprawidłowości  w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Wypoczynek może być realizowany wyłącznie po umieszczeniu  zgłoszenia wypoczynku, przez kuratora oświaty, w bazie wypoczynku (co następuje po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kuratora oświaty) – wprowadzenie przez organizatora wypoczynku zgłoszenia do bazy nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wypoczynku. Organizator wypoczynku nie może go realizować jeżeli zgłoszenie posiada status zgłoszenia oczekującego, zgłoszenia do korekty, zgłoszenia po korekcie.

4.Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Jeżeli po umieszczeniu zgłoszenia w bazie wypoczynku wystąpiły zmiany ( zmiana kadry wypoczynku, zmiana terminu, zmiana liczby uczestników itp.) organizator wypoczynku zawiadamia kuratora oświaty – informację ( pocztą elektroniczną, listem) należy przesłać na adres Delegatury Kuratorium Oświaty, która rozpatrywała zgłoszenie, a kopię zgłoszenia zmiany przekazać kierownikowi wypoczynku.

Załączniki

Wzór zgłoszenia zmiany w zgłoszeniu wypoczynku
Data: 2017-11-28, rozmiar: 12 KB