7 lutego 2020

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęły decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku– rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem

społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne.

Załączniki