24 kwietnia 2017

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych.


Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych, w szczególności:

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny na publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami wskazanymi w ustawie o systemie oświaty, nad innymi formami wychowywania przedszkolnego oraz nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach artystycznych, w szkołach rolniczych i w szkołach leśnych, w szkołach, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
 2. Wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach określonych w:
  a)    ustawie – Prawo Oświatowe,
  b)    ustawie o systemie oświaty,
  c)    ustawie – Karta Nauczyciela,
  d)    przepisach odrębnych;
 3. Współdziała z radami oświatowymi samorządów terytorialnych;
 4. Wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych, a w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i skreślenia uczniów z listy uczniów;
 5. Realizuje politykę oświatową państwa oraz współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświatowej;
 6. Opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody;
 7. Dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
 8. Organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
 9. Współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie;
 10. Współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.)
 11. Wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
 12. Opiniuje  plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych w ustawie,
 13. Opiniuje arkusze organizacji szkół i placówek wskazanych  w ustawie, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
 14. Współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
 15. Współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej;
 16. Nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na  obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;
 17. Wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególnościw zakresie obronności, programów rządowych o których mowa w art. 90 u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia  2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dz.U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.).