24 kwietnia 2017

Informacje ogólne

Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.


1.    Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

2.    Kuratorium działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. roku w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur (Dz. U.  z 2017 r. poz. 473),
  • Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego dnia 29 maja 2017 r.
  • przepisów odrębnych.

3.    Śląski Kurator Oświaty zwany dalej “Kuratorem” wykonuje przy pomocy Kuratorium, w imieniu Wojewody Śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty.

4.    Kuratorium jest aparatem pomocniczym Kuratora zapewniającym realizację zadań.