23 czerwca 2020

Zgłoś swój projekt eTwinning do Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
4. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
5. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na stronach TwinSpace, a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi.
6. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz analizę.
Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

• Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
• Integracja z programem nauczania – w jaki sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
• Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
• Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
• Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
Formularz można więc wypełnić w j. polskim.
Projekty, które uzyskają KOJ, otrzymują (oprócz elektronicznego certyfikatu do pobrania z eTwinning LIVE) listy gratulacyjne dla nauczyciela i dyrektora placówki przesłane pocztą, możliwość udziału w konkursie krajowym oraz szansę na Europejską Odznakę Jakości (jeśli jest to projekt międzynarodowy i co najmniej jeden partner z innego kraju również otrzyma KOJ).

Otrzymanie KOJ jest istotne z kilku względów:
– Już wkrótce rozpocznie się ewaluacja międzynarodowych projektów pod kątem Europejskich Odznak Jakości (EOJ)! EOJ to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość Waszego projektu eTwinning na poziomie europejskim. To również bilet wstępu do Konkursu Europejskiego! Pierwszym krokiem jest jednak uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości (KOJ), ponieważ EOJ mogą otrzymać jedynie te projekty, w których przyznano co najmniej dwie Krajowe Odznaki Jakości w dwóch różnych krajach.
Jeśli chcecie uzyskać EOJ jeszcze w tym roku i wziąć udział w Konkursie Europejskim wyślijcie swoje zgłoszenie do KOJ do 31 sierpnia 2020 r.!
– We wrześniu ogłoszony zostanie także konkurs Nasz projekt eTwinning. Projekty, które będziecie chcieli zgłosić do tego konkursu również muszą być wcześniej nagrodzone KOJ!
Szczegółowe informacje oraz listę wszystkich polskich eTwinnerów nagrodzonych KOJ i EOJ znajdziecie na stronie: https://etwinning.pl/ .