3 grudnia 2018

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – informacja o rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelni nadano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka.

Celem utworzenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki  na kierunku penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Oferta edukacyjna w roku akademickim 2019/2020 skierowana jest do absolwentów szkół średnich (ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym). Studia służby  więziennej to bardzo dobry wybór dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z mundurem. Kandydat do szkoły musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie i psychologiczne oraz testy sprawnościowe i przedłożyć  zaświadczenie o niekaralności. W czasie trwania studiów uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie – jego wysokość uzależniona jest od roku studiów. Wybierając kierunek Penitencjarystyka w WSKiP, należy pamiętać, że studenci są skoszarowani. Kończąc studia I stopnia kierunek Penitencjarystyka  absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata, a także poświadczenie ukończenia szkolenia chorążego. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uczelni zostały zamieszczone na stronie www.wskip.edu.pl

W przypadku pytań należy kontaktować się z Zespołem ds. organizacji uczelni Służby Więziennej (tel. 22 640 83 88 lub tel. 22 640 82 23)