7 kwietnia 2021

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

W dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę
nr 654/219/VI/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała
ta została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 marca 2021 r. pod pozycją 2183.

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/2183/akt.pdf

Załącznik:

1.Ogłoszenie dyrektora WUP w sprawie wykazu zawodów