21 listopada 2018

Weryfikacja danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2018

Z związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2018 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:

 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi.
 2. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego.
 3. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne.
 4. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach za granicą i odroczonych.
 5. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły i za granicą.
 6. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.
 7. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 9. Liczby oddziałów i dzieci w wychowaniu przedszkolnym.
 10. Szkół i placówek, które nie wpisały nr RSPO.
 11. Liczby wypadków w szkołach.

Zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do MEN do 31 października br.). Korekty danych powinny być przesłane przez właściwe JST w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 na adres statystyka@kuratorium.katowice.plDyrektorzy szkół i placówek oświatowych

W załączonych tabelach znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jakie dane należy zweryfikować. Należy sprawdzić, czy szkoła/placówka znajduje się w którymś z arkuszy tematycznych zamieszczonych w pliku. Jeśli tak, to należy dokonać weryfikacji danych zgodnie z opisem odpowiednim dla danego arkusza. W przypadku wykrycia błędnych wpisów należy je skorygować według stanu na dzień 30 września 2018 r. i następnie przekazać plik z roszerzeniem .exp do odpowiedniej JST. Jeśli zaś weryfikacja danych wykaże, iż wartości podane w ramach spisu na dzień 30 września 2018 r. są zgodne ze stanem faktycznym nie trzeba przekazywać ponownie plików do jednostki nadrzędnej. W tym przypadku wystarczy poinformować jednostkę nadrzędną, iż dokonano weryfikacji, która wykazała, że dane wprowadzone w czasie spisu są zgodne ze stanem faktycznym.

UWAGA – Weryfikacja nie polega na uaktualnieniu danych przekazanych w spisie na 30 września 2018 r., lecz na sprawdzeniu, czy dane przekazane odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień 30 września 2018 r.


Pismo przewodnie MEN
Weryfikacja danych 30.09.2018
Weryfikacja – woj. śląskie